Black Ribbon


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

5 ขั้นตอน 4 เอกสาร สู่กระบวนการ PLC
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 1 วันเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วม
สารสนเทศโรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2559New gif
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์New gif
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียน การศึกษาทางเลือก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน
ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวันเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน 20 อัตรา(สมัคร 11-15 ก.ย.60,สอบ 19 ก.ย.60)
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข 5 มิ.ย.60)
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข 5 มิ.ย.60)
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข 5 มิ.ย.60)
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559(7 พ.ค.ุ60)

:: ข่าว ETV-โรงเรียนพนมเบญจาจัดการศึกษาทางเลือกให้กับเด็กนักเรียนและถ่ายทอดศิลปะมโนราห์ ::