กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

wanida
นางวนิดา บ้านเพิง
ตำแหน่ง ครูคศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  
anyarat
นางอัญญารัตน์ เวชวิฐาน
ตำแหน่ง ครูคศ.2
tainrat
นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
ตำแหน่ง ครูคศ.2

pussadee
นางผุสดี อินทรวสุ
ตำแหน่ง ครูคศ.2

sunisa
นางสาวสุนิษา ด้วงงทองกุล
ตำแหน่ง ครูคศ.1
phandaree
นางสาวปัณฑารีย์ สงจันทร์
ตำแหน่ง ครูคศ.2
Rhoheda
นางสาวรอฮีดา มะเระ
ตำแหน่ง ครูคศ.1
kanjanaporn
นางสาวกาญจนาพร พริกเล็ก
ตำแหน่ง ครูคศ.1
patsaya
นางสาวภัทรศยา กลับศรี
ตำแหน่ง ครูคศ.1
 Surangrat
นางสุรางค์รัศมิ์ ย้อยพระจันทร์
ตำแหน่ง ครูคศ.1
 
นางสาวมณฑาทิพย์  แซ่ตัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 Salinee
นางสาวสาลินี  หอมสุด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวนภัทร  บุญชนะกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 sofiane
Mr.Sofiane Hamza
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ
  Benny
Miss.Benny Stephanie
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ