Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ(สำหรับครู)รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    เรียงความและคัดเลือกลายมือ

เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีเทพ                 ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวนงเยาว์  เพชรชนะ

รายการ    ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

เด็กหญิงพรนภา  เต๊กอ๋อต้ง               ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสิริณัฏฐ์  เพชรอาวุธ

รายการ    สุนทรพจน์

เด็กหญิงฉวีวรรณ  หัสโร           ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายนพพร  กาญจนะประยูร

รายการ    แต่งบทร้อยกรอง

เด็กหญิงอรจิรา  บัวคง                   ชั้น ม.2

เด็กหญิงวริศรา  น้ำรัก                    ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสุดา  คำชาทิพย์

รายการ    หนังสือเล่มเล็ก

เด็กชายอัฎธชัย  สมบูรณ์            ชั้น ม.2

เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรกระจาย  ชั้น ม.2

เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรลูก           ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวเลอลักษณ์  จันทร์เกษ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    เรียงความและคัดเลือกลายมือ

นางสาววิรัตน์ฐิติการ  สัสดีเดช             ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางเมตตาวดี  วิเชียร

รายการ    ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

นางสาววันดี  เปลี่ยวปลอด                 ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสิริณัฏฐ์  เพชรอาวุธ

รายการ    สุนทรพจน์

นางสาวอาทิตยา  ไชยสุด                  ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายนพพร  กาญจนะประยูร

รายการ    แต่งบทร้อยกรอง

นางสาวทัศวรรณ  รัตนพันธุ์                ชั้น ม.4

นายโอมพันธ์  จิตสัมพันธ์                   ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาววันเพ็ญ  สิงห์แก้ว

รายการ    หนังสือเล่มเล็ก

นางสาวเบญจวรรณ  แย้มยิ่ง               ชั้น ม.5

นางสาวณัฐพร  ทองรักษา                  ชั้น ม.5

นางสาวขวัญธิดา  จันทร์พรหมศรี         ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวเลอลักษณ์  จันทร์เกษ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    ศิลป์สร้างสรรค์                    ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงพรพิมล  หมื่นไชยชุม               ชั้น ม.3

เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขยัน                  ชั้น ม.3

เด็กชายณัฐพล  กลับส่ง            ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางลัดดาวัลล์  เกิดสมกาล

รายการ    วาดภาพระบายสี                 ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงภัณฑิรา  นกทวี           ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางลัดดาวัลล์  เกิดสมกาล

รายการ    เขียนภาพไทยประเพณี                   ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงยุวธิดา  พลกาล           ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางลัดดาวัลล์  เกิดสมกาล

รายการ    เขียนภาพไทยสีเอกรงค์                   ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงสุทธิดา  ใจรักษ์           ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางลัดดาวัลล์  เกิดสมกาล

รายการ    วาดภาพลายเส้น                  ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายอธิเบศร์  อินทร์เอียด      ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางลัดดาวัลล์  เกิดสมกาล

รายการ    ลายไทยเอกรงค์                   ระดับชั้น ม.4-6

นายจตุพล  จุติภาค                 ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายจักรพงษ์  กีรติดนัยกุล

รายการ    วาดภาพแรเงา-แสงเงา          ระดับชั้น ม.4-6

นายวัชรินทร์  ศิริรัตน์               ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายจักรพงษ์  กีรติดนัยกุล

รายการ    วาดภาพสีน้ำ                      ระดับชั้น ม.4-6

นายณัฐพล  เอียดแก้ว             ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายจักรพงษ์  กีรติดนัยกุล

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์/ดนตรี)

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    รำวงมาตรฐาน                     ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวศุภรัตน์  เอ่งฉ้วน           ชั้น ม.6

นางสาวปฐมา  นกแก้ว                       ชั้น ม.4

นางสาวอรอนงค์  คงสุข            ชั้น ม.5

นางสาวดลยา  นวลอ่อน           ชั้น ม.5

นางสาววีรวรรณ  บุญทองแก้ว             ชั้น ม.5

นายอรรถพงศ์  บานทอง           ชั้น ม.5

นายพัฒนเดช  ดำรัตน์                       ชั้น ม.5

นายชญานนท์  ลิกขชัย                     ชั้น ม.5

นายสมปราชญ์  ศักดิ์สูง            ชั้น ม.5

นายอานนท์  ทิพย์ยอดศรี                   ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์

รายการ    นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์             ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงการะเกด  เวชกุล                   ชั้น ม.2

เด็กหญิงกนษฐา  เวชกุล           ชั้น ม.2

เด็กหญิงจุฑามณี บันเทิงกุล                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ย้วนเศษ                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงพรพิมล  จักรทอง                   ชั้น ม.3

เด็กหญิงสุพัตรา  สมดวง           ชั้น ม.3

เด็กหญิงจารุวรรณ  เกื้อทอง                 ชั้น ม.3

เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วทองสร                ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์

รายการ    นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์         ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวปฐมา  นกแก้ว                      ชั้น ม.4

นางสาวดลยา  นวลอ่อน           ชั้น ม.5

นางสาวทัศนีย์  ชนะกุล            ชั้น ม.5

นายอรรถพงศ์  ขานทอง           ชั้น ม.5

นายพัฒนเดช  ดำรัตน์                        ชั้น ม.5

นายชญานนท์  ลิกขชัย                      ชั้น ม.5

นายสมปราชญ์  ศักดิ์สูง           ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์

รายการ    เพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)     ระดับชั้น ม.1-6

นายอานนท์  ยอดศรี                         ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายการ    เพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)     ระดับชั้น ม.1-6

นางสาวชุฎาภรณ์  ยอดศรี                  ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายการ    ไทยสากล-เพลงสากล (ชาย)    ระดับชั้น ม.1-6

นายธีนวัฒน์  พันธ์อินทร์          ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายการ    ไทยสากล-เพลงสากล (หญิง)   ระดับชั้น ม.1-6

นางสาวสุนิสา  เอียดเวียงสระ              ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายการ    เพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)            ระดับชั้น ม.1-6

นายอัฐพล  ขาวทอง                          ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายการ    เพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)            ระดับชั้น ม.1-6

เด็กหญิงวนิดา  ชีทอง                        ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          ว่าที่ ร.ต. ชนะโชติ  วงศ์ชนะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายไพริน  พุฒขาว

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์      ระดับชั้น ม.4-6

นายนันทิพัฒน์  ตุลวรรธนะ                ชั้น ม.4

นางสาววิไลภรณ์  เก่งกาจ                  ชั้น ม.4

นางสาวอินทุอร  เบิกบาน                   ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางรอฮานา  ชัยนาคิน

รายการ    โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์      ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงชนิดา  โกศล                         ชั้น ม.1

เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผุดผ่อง                  ชั้น ม.3

เด็กหญิงอลภาณีย์  พิชคุณ                   ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางกุศล  บัวเกตุ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาววิมล  แก้วประภาส

รายการ    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์              ระดับชั้น ม.4-6

นายชัชพงษ์  เกื้อบุตร                        ชั้น ม.5

นางสาวชริกา  วรรณไสย                    ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายเชิงชัย  คำชาทิพย์

รายการ    ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์              ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายทวีรัฐ  จิตรจำนง          ชั้น ม.2

เด็กชายธิติสรรค์  อุดมศรี                   ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางกุศล  บัวเกตุ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาววิมล  แก้วประภาส

รายการ    การแสดงทางวิทยาศาสตร์                         ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวกานต์ธิดา  บุญคง                   ชั้น ม.6

นางสาวปานชมาภรณ์  ละเกบ              ชั้น ม.6

นางสาวประภัสสร  พันภูรักษ์                ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวสุกัญญา  เพชรสงค์

รายการ    การแสดงทางวิทยาศาสตร์                         ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายวุฒิชัย  ด้วงน้อย           ชั้น ม.3

เด็กชายกฤษฎา  วัดสังข์           ชั้น ม.3

เด็กชายพนม  รองวัง                         ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวสุกัญญา  เพชรสงค์

รายการ    โครงงานประเภททดลอง                           ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงจิตรสุคนธ์  คงพัฒน์                ชั้น ม.3

เด็กหญิงขวัญตา  โพธิยก           ชั้น ม.3

เด็กหญิงจริยา  เพ็ชรซีก           ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางปรานอม  ทองคำ

รายการ    โครงงานประเภททดลอง                           ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวมาริษา  จันทราทิพย์              ชั้น ม.4

นางสาวจันทิมา  สุขการ           ชั้น ม.4

นางสาวจุฑารัตน์  คนหมั่น                  ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสุกัญญา  วันแรก

รายการ    อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์                      ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวประวีณา  ทองทิพย์                ชั้น ม.6

นางสาววรรณวิภา  วุ่นน้อย                 ชั้น ม.5

นายกัณตภณ  หวังพัฒน์           ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวจารุ  ชุมโรย

รายการ    อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์                      ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายขวัญชัย  โพธิยก           ชั้น ม.3

เด็กชายณัฐพงษ์  ทวีแก้ว          ชั้น ม.3

เด็กหญิงอัจจิมา  เพียกุนา                   ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวจิราภรณ์  จันทวี

 

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    จักรสานไม้ไผ่                               ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงนุชนาถ  รักษ์วงศ์                  ชั้น ม.1

เด็กหญิงนรีรัตน์  ปัวเนี่ยว                   ชั้น ม.1

เด็กหญิงสมัชญา  งวงช้าง                   ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายธวัฒน์ธิเดช  เดชอรัญ

รายการ    จัดสวนชื้น      ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายภานุพัฒน์  คงศิริ          ชั้น ม.2

เด็กชายจิรัฐ  เพชรมาก                      ชั้น ม.2

เด็กชายภูเบศ แถมใหม่                      ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวพิมญ์วลัญษ์  นาควงศ์

รายการ    จัดสวนชื้น      ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวชัญญานุช  บุญประกอบ ชั้น ม.6

นายศักดิ์นรินทร์  บุญสาคร                 ชั้น ม.6

นางสาวสุนิสา  งามอยู่                      ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวพิมญ์วลัญษ์  นาควงศ์

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    การตัดต่อภาพยนต์                        ระดับชั้น ม.4-6

นายธีระวัฒน์  ทองปานดี                   ชั้น ม.5

นางสาววรวรรณ  ตัวตน           ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์

รายการ    การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์      ระดับชั้น ม.1-6

นายอดิศร ศรีสุขใส                           ชั้น ม.4

นายคุณากร  อุดมศรี                         ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายเชิงชัย  คำชาทิพย์

รายการ    สร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editer              ระดับชั้น ม.1-6

นางสาวพัชรี  ยอดศรี                        ชั้น ม.5

นางสาวเมธาวดี  รักษ์วงศ์                  ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวชุติมา  ก้องศิริวงศ์

รายการ    ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3

นายธรรมศักดิ์  พุ่มด้วง                      ชั้น ม.5

นายณัชพล  ธานีรัตน์                        ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกานดา  บุตรไกร

รายการ    สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book)             ระดับชั้น ม.1-3

นางสาวจิราพร  แพรว                       ชั้น ม.3

นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรสุข                  ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกานดา  บุตรไกร

รายการ    การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น(2d Animation)      ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายกฤษฎา  นวลศิริ           ชั้น ม.1

เด็กชายกรรชัย  กาววัน            ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกมลชนก  วิชาดี

รายการ    หุ่นยนต์อัตโนมัติ                            ระดับชั้น ม.1-6

นายกฤษฎา  อาษา                           ชั้น ม.6

นายวิชวรรษ  หลวงบุรี                       ชั้น ม.5

นายทศพล  สุรา                     ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกมลชนก  วิชาดี

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายธวัฒน์ธิเดช  เดชอรัญ

รายการ    เครื่องบินพลังยาง (บินไกล)              ระดับชั้น ม.1-3

นายธนพล  ภมรพงศ์                         ชั้น ม.3

นายรัตนพงศ์  พานทอง            ชั้น ม.3

นายพิรุณ  กาหยี                    ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกมลชนก  วิชาดี

รายการ    เครื่องบินพลังยาง (บินนาน)              ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายทรรบดี  อาษา                      ชั้น ม.2

เด็กชายอัษฎาวุธ  ลิ่มบุตร                  ชั้น ม.2

เด็กชายปฏิภาณ  สินจนะสูตร              ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวกมลชนก  วิชาดี

รายการ    สร้างเว็บเพจ ประเภท CMS             ระดับชั้น ม.1-6

นางสาวอรุณศรี  เวชกุล           ชั้น ม.5

นางสาวชุติมา  พันธเสน          ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายศรัณย์พงษ์  เกื้อบุตร

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    แอโรบิค                            ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงพิชญานิน  วุ่นคง                    ชั้น ม.1

เด็กหญิงภัณฑิรา  นกทวี           ชั้น ม.1

เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  เย็นทั่ว                  ชั้น ม.2

เด็กหญิงจุฑามณี  บันเทิงกุล                ชั้น ม.2

เด็กหญิงรุ่งนภา  ตรีเพชร                     ชั้น ม.2

เด็กหญิงอินทุอร  เปียกบุตร                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงฐาตาภรณ์  ย้วนเศษ               ชั้น ม.2

เด็กหญิงดรัญรัตน์  ทองปรุง                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงสิรีธร  วุฒิยา                        ชั้น ม.2

เด็กหญิงสาวิตรี  ย้วนเศษ                    ชั้น ม.2

เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ช่วงสูงเนิน               ชั้น ม.2

เด็กหญิงจนิสตา  ช่วยรอดหมด              ชั้น ม.2

เด็กหญิงวนิดา  ชีทอง                        ชั้น ม.3

เด็กหญิงศิริพร  บุญประกอบ                 ชั้น ม.3

เด็กหญิงธันชนก  คงถิ่น            ชั้น ม.3

เด็กหญิงพนิดา  ไชยกุล                      ชั้น ม.2

เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีสุวรรณ               ชั้น ม.2

เด็กหญิงจีราวรรณ์  เพชรสุด                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงอัจจิมา  เพียกุนา                   ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอ่าหนัด  เกกินะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวมลธิรา  ตรีกุล

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสราวุธ  เจริญศักดิ์

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายบัณฑิต  วงศ์แสง

รายการ    โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา                   ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงปาริฉัตร  หมั่นการ                 ชั้น ม.3

เด็กหญิงสุนันทา  พรหมปาน               ชั้น ม.3

เด็กหญิงศศินี  ศรีวิเศษ                      ชั้น ม.3

เด็กหญิงสุธิตา  มาเมือง            ชั้น ม.3

เด็กหญิงรัชฎากรณ์  เพชรชนะ             ชั้น ม.3

เด็กหญิงณัฐนันท์  ไกรทองคำ              ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายยุทติพงษ์  นกแก้ว

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสราวุธ  เจริญศักดิ์

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอ่าหนัด  เกกินะ

รายการ    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา                ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงฉวีวรรณ  เพชรน้ำแดง  ชั้น ม.3

เด็กหญิงพิไลลักษณ์  จีนหนู                 ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายพาวุฒิ  ศิริมานูญ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอ่าหนัด  เกกินะ

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสราวุธ  เจริญศักดิ์

รายการ    โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา                   ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวศิริวรรณ  รุ่มจิตต์                    ชั้น ม.5

นางสาวชนิตา  เดชค้ำ                       ชั้น ม.5

นางสาวอรอนงค์  คงสุข            ชั้น ม.5

นางสาวกมลวรรณ  ทองจิตต์               ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอำนวย  พลคช

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายบัณฑิต  วงศ์แสง

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอ่าหนัด  เกกินะ

รายการ    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา                ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวนพรัตน์  เพชรลูก                   ชั้น ม.5

นางสาวจุฑามาศ  ชุมบุตร                  ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายตรีพล  หนูศักดิ์

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายอ่าหนัด  เกกินะ

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    Impromptu  Speech         ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวสุนิษา  เอียดเวียงสระ             ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางวนิดาบ้านเพิง

รายการ    Multi Skill Competition     ระดับชั้น ม.4-6

นายศักดา ชุ่มเย็น                            ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสุดวรางค์  เชิงดี

รายการ    Spelling Bee                     ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวชุฎาภรณ์  เขียงดุ่ง                  ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาววารี  ปุสสะ

รายการ    Story Telling                     ระดับชั้น ม.4-6

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สิทธิสร                ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวอัญญารัตน์  จงพิพัฒนศิริ

รายการ    Skit                                 ระดับชั้น ม.4-6

นายอนุชา  เชื้อไทย                           ชั้น ม.6

นายพิชัยยุทธ  ชัยสิทธิ์                        ชั้น ม.6

นายฐิติพงษ์  จงจิตร                           ชั้น ม.6

นางสาวสนธยา  รัตนะ                         ชั้น ม.6

นางสาวสุภาพร  อ่อนจันทร์                   ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสมชาย  ทองอ่อน

รายการ    Impromptu Speech          ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พวงพั่ว               ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวเธียรรัตน์  ไชยโรจน์

 

 

รายการ    Multi Skills Competition    ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงฑิตยา  สีห์พิทักษ์เกียรติ ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางผุสดี  อินทรวสุ

รายการ    Spelling Bee                     ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายวศิน  คงดี                            ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวมลธิรา  ตรีกุล

รายการ    Story Telling                    ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงศยามล  วงษ์แก้ว                   ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวอัญญารัตน์  จงพิพัฒนศิริ

รายการ    Skit ละครสั้น                      ระดับชั้น ม.1-3

นายขวัญชัย  โพธิยก                         ชั้น ม.3

นายนพฤทธิ์  กระจ่างจบ          ชั้น ม.3

นายศิริชัย  เวชกุล                            ชั้น ม.3

นายกีรติ  ไชยทิพย์                           ชั้น ม.3

นายจิรายุ  ขาวเอียด                         ชั้น ม.3

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสมชาย  ทองอ่อน

รายการ    แข่งขันพูดภาษาจีน              ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงวรกานต์  เมฆแก้ว                 ชั้น ม.1/1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวมัลลิกา  มาศชาย

 

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์        ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงสุภิญญา  นพชำนาญ              ชั้น ม.3

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายวชิระ  สุวรรณวงศ์

 

รายการ    คิดเลขเร็ว

เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจ้าทรัพย์             ชั้น ม.3


ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวปณิดา  เจริญรูป

 

รายการ    ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

เด็กหญิงวรนิษฐา  ซุ่นเส้ง                    ชั้น ม.3

เด็กหญิงสกาวใจ  ไชยชิต                    ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางณัฐกฤตา  หลีสันติ

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายกฤตภาส  หลีสันติ

รายการ    โครงงานคณิตศาสตร์

เด็กชายสุริยา ครุฑจ้อน                      ชั้น  ม.1

เด็กชายสุทธิพงศ์  มหาสวัสดิ์                ชั้น ม.1

เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยศรีรักษ์               ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวสุดสวาท  ธงไชย

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวพิณแข  รักษ์ขาว

 

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับม.ปลาย

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายการ    อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

นางสาวภัชราภรณ์  ช่างสลัก       ชั้น ม.6

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายปิยะวัฒน์    รองเดช

 

รายการ    คิดเลขเร็ว

นางสาวผุสดี  ชูทอง                  ชั้น ม.5


ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาววงแข     สอดจิตต์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวระพีพร  สุนทรกุล

 

รายการ    ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีวิเศษ        ชั้น ม.4

นางสาวอมราภรณ์   เพชรลุ          ชั้น ม.4

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางณัฐกฤตา  หลีสันติ

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายกฤตภาส  หลีสันติ

 

รายการ    โครงงานคณิตศาสตร์

นายณัฏฐิกุล   อนันต์เมธากุล         ชั้น ม.4

นางสาวบุศรินทร์   ชูขันธ์             ชั้น ม.5

นายเมธิชัย   อุดมศรี                   ชั้น ม.5

 

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาววงแข     สอดจิตต์

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวระพีพร  สุนทรกุล

 

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนพนมเบญจา เครือข่ายเขาพนม/อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 

รายการ    เพลงคุณธรรม                     ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายกิตติศักดิ์   แดงอนันต์                        ชั้น ม.2

เด็กชายอนุวัต   คงคต                                 ชั้น ม.2

เด็กชายศาสตราวุธ  เสนาะกลิ่น           ชั้น ม.2

เด็กชายภูริวัฒน์  เฮงยี่                                 ชั้น ม.2

เด็กหญิงอรจิรา   หนูเงิน                    ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม       นางสาวพชร   ธนินจิรัน

รายการ    เพลงคุณธรรม                     ระดับชั้น ม.4-6

นายธีนวัฒน์      พันธ์อินทร์                         ชั้น ม.6

นายคมสัน         คงดี                                 ชั้น ม.6

นายมนตรี  อุดมศรี                                    ชั้น ม.6

นางสาวพัชณี     จันทร์แจ่มศรี                      ชั้น ม.6

นายนนทน์กฤษณ์     โชตกโกเศรษฐ์               ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม          นายสุพจน์   ชำนาญกิจ

รายการ    เล่านิทานคุณธรรม               ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงศุภนุช    รอดเกิด                            ชั้น ม.1

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาววันทนีย์   ภูมาวงค์

รายการ    เล่านิทานคุณธรรม

นางสาวอาทิตยา           สาหร่าย                  ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวอภิญญา   พิณเสน

รายการ    มารยาทไทย             ระดับชั้น ม.1-3

เด็กหญิงพิมทอง   จันทะวงษ์                        ชั้น ม.2

เด็กชายณัฐวุฒิ   สุธีรภาพ                                      ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวอรนุช  นิลพัฒน์

รายการ    มารยาทไทย             ระดับชั้น ม.4-6

นายอานนท์   ทิพย์ยอดศรี                                     ชั้น ม.5

นางสาวสุปรียา  ไหมเพ็ง                             ชั้น ม.5

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวโสพิศ    คีรีศรี

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางจิรภัทร   บุญพุกคะนะ

รายการ    โครงงานคุณธรรม       ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายชานนท์   แก้วประดิษฐ์                      ชั้น ม.3

เด็กหญิงสุทัตตา   เอียดเวียงสระ                    ชั้น ม.3

เด็กหญิงโสภิตตา   ศรีนวลแก้ว                      ชั้น ม.3

เด็กชายวิทวัช   ปลองคีรี                             ชั้น ม.2

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   เดชรักษา                    ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกซ้อม          นางสาวอรนุช   นิลพัฒน์

รายการ    โครงงานคุณธรรม       ระดับชั้น ม.4-6

นายวสันต์   เพชรลุ                                    ชั้น ม.4

นางสาวทัศนีย์   ทองสาม                            ชั้น ม.4

นางสาวสุพัตรา   กระบี่น้อย                         ชั้น ม.4

นางสาวอุทัยทิพย์   ศรีจันทร์เพชร                   ชั้น ม.4

นางสาวเบญจลักษณ์   หนูสอน                      ชั้น ม.4

นางสาวณัฐกาญจน์   ศรีวิเศษ                       ชั้น ม.4

นางสาวหนึ่งฤทัย   เมียนแก้ว                        ชั้น ม.4

นางสาวนนทพร   เพชรคงทอง                      ชั้น ม.4

นายอดิศร   ศรีสุขใส                                   ชั้น ม.4

นายณรงค์วุฒิ   ปานจันทร์                            ชั้น ม.4

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายคณิน   สังข์ศรี

รายการ    ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6

นายธีนวัฒน์         พันธ์อินทร์                          ชั้น ม.6

นายคมสัน คงดี                                 ชั้น ม.6

นายนนทน์กฤษณ์     โชตกโกเศรษฐ์                  ชั้น ม.6

นางสาวผุสดี   ชูทอง                                     ชั้น ม.6

นายจตุพล  นวลศรี                                       ชั้น ม.6

ครูผู้ฝึกซ้อม       นายสุพจน์   ชำนาญกิจ