ใบความรู้ที่  4

วิชาโครงงานช่างอุตสาหกรรม

เรื่อง  ทักษะกระบวนการ

แผนการสอนที่  4

รหัส  …………

จำนวน………คาบ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        1.นักเรียนเข้าใจความหมายของทักษะกระบวนการได้อย่างถูกต้อง

        2.นักเรียนอธิบายหลักการทักษะกระบวนการ   9 ขั้น   ได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

สาระการเรียนรู้

1.     ความหมายของทักษะกระบวนการ

2.     หลักการทักษะกระบวนการ  9 ขั้น

 

 

เนื้อหา

        ทักษะกระบวนการ หมายถึง กระบวนการทำงาน ที่ดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างคล่องแคล่วแม่นยำจนบรรลุผลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด

            การทำงานหรือโครงงานใดๆอาจดำเนินการตามหลักของทักษะกระบวนการได้เสมอ

 

            ทักษะกระบวนการ มี 9 ขั้น

1.     ตระหนักในปัญหา และความจำเป็น

2.     คิดวิเคราะห์วิจารณ์

3.     สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย

4.     ประเมินและเลือกทางเลือก

5.     กำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ

6.     ปฏิบัติด้วยความชื่นชม

7.     ประเมินระหว่างปฏิบัติ

8.     ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

9.     ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

 

ขั้นที่ 1 ตระหนักในปัญหาและความจำเป็น

          การทำสิ่งใดก็ตาม จะมีการกระทำเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำเห็นว่า จำเป็นต้องทำ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อประโยชน์บางอย่าง เช่น

            กินข้าว                       เพื่อแก้ปัญหาความหิว        ได้ประโยชน์ คือ เกิดความอิ่ม ไม่หิว

            ฟังวิทยุ                       เพื่อแก้ปัญหาเหงาหงุดหงิด           ได้ประโยชน์ คือ มีความสุข ความพอใจ

            กางมุ้ง                        เพื่อแก้ปัญหายุงกัด              ได้ประโยชน์ คือ นอนหลับสบาย

            รดน้ำต้นไม้   เพื่อแก้ปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉา          ได้ประโยชน์ คือ ต้นไม้เจริญงอกงามดี