คำนำ

                                      โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ง 42102 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ

                    ศึกษาวิธีเกี่ยวโครงงาน ที่แยกไข่ขาว-ไข่แดง ว่ามีขั้นตอน กระบวนการทำอย่างไร สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่

                           ต้องขอขอบคุณ คุณครู ธวัฒน์ธิเดช  เดชอรัญ  และวิทยากรผู้ที่ให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานชิ้นนี้ จึงทำผลงานชิ้นนี้

ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี          หากโครงงานฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

                                                                จัดทำโดย

                                                                                                                                                                                     สมาชิกในกลุ่ม