บทที่ 1 บทนำ

ภูมิหลัง

                ในปัจจุบันนี้นับวันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปเยอะ ทางกลุ่มจึงลงความเห็นกันว่าน่าจะทำเครื่องแยกไข่ขาว-ไข่แดง เพราะจะช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำขนม และสะดวกประหยัดเวลาได้มากขึ้น

ความมุ่งหวังในการทำโครงงาน

            -เพื่อประหยัดเวลาในการทำขนม

            -เพื่อสะดวกสบายในการทำขนม

สมมติฐานของโครงงาน

            เครื่องแยกไข่ขาวไข่แดงสามารถประหยัดเวลาและเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำขนมได้

ความสำคัญของการทำโครงงาน

            -สามารถช่วยลดเวลาในการทำขนมได้มากขึ้น

          -สะดวกขึ้น

            -เป็นเครื่องผ่อนแรง

            -เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

 

 

ขอบเขตการศึกษา

                ศึกษาการทำเครื่องแยกไข่ขาว-ไข่แดงโดยการใช้อลูมิเนียมเป็นตัวกลางในการแยก

คำนิยามคำศัพท์เฉพาะ

            เครื่องแยกไข่ขาว-ไข่แดง หมายถึง เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำไปแยกไข่ขาว-ไข่แดง เพื่อเวลาที่เราจะทำขนมจะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น