บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพวงรัตน์ เกกินะ
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางวิจัยยา กลิ่นคล้าย
ครู คศ.3 (วิทยาศาสตร์)
นางสุพัตรา ยิ้มแก้ว
ครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์)
นายสันติ ศรีวิเชียร
ครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์)
นางสาวเปียทิพย์ พนาลี
ครู คศ.3 (วิทยาศาสตร์)

– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา