ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา

ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียน 1897 คน