ข้อมูลผู้บริหาร

นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
โทร. 093-6203203
นางบงกศ อาษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-2273573
นางจุลัยวรรณ ชนะกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. 088-7685991
นายวิทวัช จันสุรีวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 085-4713456
นายอนิรุทธ หัทยานนท์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร. 081-9707459

– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา