บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดารัณ     ยศจันทรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุวนันท์     หมันการ
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายอนิรุทธ     หัทยานนท์
ครู คศ.3 (สังคมศึกษา)
นายสุพจน์      ชำนาญกิจ
ครู คศ.3 (สังคมศึกษา)
นางสาวสุภาวดี      นวลศิริ
ครู คศ.1 (สังคมศึกษา)
นางสาวเกษร      เพชรลุ
ครู คศ.1 (สังคมศึกษา)
น.ส.ปิยนันท์      นิ่มดำ
ครู คศ.1 (สังคมศึกษา)
นายธรรมศักดิ์      โสมอะ
ครู คศ.1 (สังคมศึกษา)
นางปัทมาน์     อัมรัต
ครู คศ.1 (สังคมศึกษา)
นายวราธร      ทิพย์มณี
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)
นายอภิสิทธ์     สุขยิ่ง
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)
นางสาวอรนุช      นิลพัฒน์
พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)
นางสาววันทนีย์      นภูมาวงค์
พนักงานราชการ (สังคมศึกษา)

– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา