วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาแบบคุณธรรมนำความรู้สู่ความสำเร็จของผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยใช้ 5E5C4S Model โดยนางสาวสุกัลยา พรมทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา