วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน : การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ด้วยนวัตกรรม CARE MODEL โดย นาย วิทวัช จันสุรีวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา