ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : โรงเรียนพนมเบญจา
ที่ตั้ง : เลขที่ 36 หมู่ 9 ตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81140
โทรศัพท์/โทรสาร : 075-689028
เว็บไซต์ : www.pbj.ac.th
E-mail : pbj_school@yahoo.co.th
เนื้อที่ : 104 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
พิกัด GPS : 8.25992055, 99.04535887
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรังกระบี่
เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

        โรงเรียนพนมเบญจา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพนม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ และย่านชุมชนประมาณ   500  เมตร  ชุมชนใกล้เคียงเป็นย่านประกอบธุรกิจและสถานที่ราชการ ได้แก่  โรงพยาบาล สถานีตำรวจ   สำนักงานเทศบาล  ที่ว่าการอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ ฯลฯ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่เขาพนม  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  อาชีพประชากร ร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด