สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

"สุวิชาโน  ภวํโหติ"

(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

คำขวัญประจำโรงเรียน

“รักงาน   การเรียนดี   มีวินัย   พลานามัยสมบูรณ์”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“มีวินัย   น้ำใจงาม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นอินทนิล”

สีประจำโรงเรียน

“ฟ้า – เหลืองทอง”
(สีฟ้า หมายถึง ความฝันอันสูงสุด)
(สีทอง หมายถึง คุณค่า ความเจริญรุ่งเรือง)

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด