บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดารัณ     ยศจันทรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุวนันท์     หมันการ
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นายอนิรุทธ     หัทยานนท์
ครู คศ.3
นายสุพจน์      ชำนาญกิจ
ครู คศ.3
นางสาวสุภาวดี      นวลศิริ
ครู คศ.1
นางสาวเกษร      เพชรลุ
ครู คศ.1
น.ส.ปิยนันท์      นิ่มดำ
ครู คศ.1
นายธรรมศักดิ์      โสมอะ
ครู คศ.1
นางปัทมาน์     อัมรัต
ครู คศ.1
นายวราธร      ทิพย์มณี
ครูผู้ช่วย
นายอภิสิทธ์     สุขยิ่ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรนุช      นิลพัฒน์
พนักงานราชการ
นางสาววันทนีย์      นภูมาวงค์
พนักงานราชการ
ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
– โรงเรียนพนมเบญจา Official – งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา – งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา – งานแนะแนว รร.พนมเบญจา