บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดารัณ     ยศจันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุวนันท์     หมันการ
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นายอนิรุทธ     หัทยานนท์
ครู คศ.3
นายสุพจน์      ชำนาญกิจ
ครู คศ.3
นางสาวสุภาวดี      นวลศิริ
ครู คศ.2
นางปัทมาน์     อัมรัต
ครู คศ.2
นางสาวปิยนันท์      นิ่มดำ
ครู คศ.1
นายอภิสิทธ์     สุขยิ่ง
ครู คศ.1
นายวราธร      ทิพย์มณี
ครู คศ.1
น.ส.พิมพกานต์      วระกาญจน์
ครูผู้ช่วย
นายกิตติธร     สมาธิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาดา      ลบเลือน
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรนุช      นิลพัฒน์
พนักงานราชการ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา