บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา     บ้านเพิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุนิษา     ด้วงทองกุล
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางอัญญารัตน์     เวชวิฐาน
ครู คศ.2
นางผุสดี     รังสิมันตุชาติ
ครู คศ.2
นางสาวมัสลิน     คันธชาติกุล
ครู คศ.2
นายปิยะ     คล้ายบุตร
ครู คศ.2
นางสาวนภัทร     บุญชนะกุล
ครู คศ.1
นางสาวกมลพร     ณ แก้ว
ครู คศ.1
นางสาวอภิษฐา     หลีเกื้อ
ครู คศ.1
นางสาวสุนิษา     เอียดเวียงสระ
ครู คศ.1
นางสาวรัชนีกร     เวียงคำ
ครู คศ.1
นางสาวอมรรัตน์     พงศ์พราหมณ์
ครูผู้ช่วย
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา