บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา     บ้านเพิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุนิษา     ด้วงทองกุล
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางผุสดี     รังสิมันตุชาติ
ครู คศ.2
นางอัญญารัตน์     เวชวิฐาน
ครู คศ.2
นางสาวมัสลิน     คันธชาติกุล
ครู คศ.2
นางสุรางค์รัศมิ์     ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนาพร     พริกเล็ก
ครู คศ.1
นางสาวภัทรศยา     กลับศรี
ครู คศ.1
นางสาวนภัทร     บุญชนะกุล
ครู คศ.1
นายปิยะ     คล้ายบุตร
ครู คศ.1
นางสาวมณฑาทิพย์     แซ่ตัน
ครู คศ.1
นางสาวสาลินี     หอมสุด
ครู คศ.1
นางสาวกมลพร     ณ แก้ว
ครูผู้ช่วย
Ms.Virginia     Gachunga
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Mercy     Gatwiri
ครูชาวต่างชาติ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา