บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมบูรณ์      เพชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอวิรุทธ์     อินทระ
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกัญจนา     พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย  
นายอ่าหนัด     เกกินะ
พนักงานราชการ  
นายยุทติพงษ์     นกแก้ว
พนักงานราชการ  
นายประสิทธิ์     กล้าแข็ง
ครูอัตราจ้าง  
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา