บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยินดี     ทองสาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเปียทิพย์     พนาลี
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิจัยยา     กลิ่นคล้าย
ครู คศ.3  (วิทยาศาสตร์)
นางสุพัตรา     ยิ้มแก้ว
ครู คศ.3  (คอมพิวเตอร์)
นายสันติ     ศรีวิเชียร
ครู คศ.3  (คอมพิวเตอร์)
นายดุสดี     เปียกบุตร
ครู คศ.2  (ฟิสิกส์)
นางภัชรีพร     เปียกบุตร
ครู คศ.2  (ฟิสิกส์)
นายชวนากร     โอพั่ง
ครู คศ.2  (วิทยาศาสตร์)
นางสาวอังศุมา     ปานแจ่ม
ครู คศ.1  (ชีววิทยา)
นางสาวกมลรัตน์     เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1  (วิทยาศาสตร์)
นายวชิรภัทร     แคนยุกต์
ครู คศ.1  (วิทยาศาสตร์)
นางสาวกุลสตรี     แซ่หลี
ครู คศ.1  (วิทยาศาสตร์)
นายอภิสิทธิ์     อยู่เมือง
ครู คศ.1  (วิทยาศาสตร์)
นางสาวอัจฉรีย์      สังขรักษ์
ครู คศ.1  (วิทยาศาสตร์)
นายศิริพงษ์     แข็งแรง
ครูผู้ช่วย  (คอมพิวเตอร์)
นางสาวนฤมล ร์     เข็มจันทร์
ครูผู้ช่วย  (เคมี)
นางสาวสุมิตตา      ง่วนสน
ครูผู้ช่วย  (เคมี)
นางสาวกานดา      บุตรไกร
พนักงานราชการ 
(คอมพิวเตอร์)
นางนัทธ์ธรณ์      เมธารัศมิ์
พนักงานราชการ  
(คอมพิวเตอร์)
นางรอฮานา      ชัยนาคิน
ครูอัตราจ้าง  (วิทยาศาสตร์)
นางสาวมานิตา      จิตรักษา
ครูอัตราจ้าง  (วิทยาศาสตร์)
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา