อำนาจหน้าที่

บททบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนพนมเบญจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่

1. จัดดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัตตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกําหนดให้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเพิ่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.การศึกษา แห่งชาติ 2542)
5) ระเบียน ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม. 35 พรบ.บริหาร ศธ.)
6) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
7) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
2) จัดตั้ง / รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3) พัฒนาหลักสูตร / จัดการเรียนการสอน
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
5) กำกับ ติดตามประเป็นผลตามแผนงานโครงการ
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินฯ
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ต้านม. 39
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50
6) ปกครองดูแลป่ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66

2. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6
2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ต้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12
4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด

3. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)
1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา
2) บริหารกิจการสถานศึกษา
3) ประสานระดมทรัพยากร
4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา
5) จัดทํารายงานประจําปีต่อกรรมการเขตพื้นที่
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
7) อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย
8) ตามที่ได้รับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ ซึ่ง ผอ. สถานศึกษา ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพป. ถึง ผอ.สมานศึกษา

4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546
1) วิเคราะห์ จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา
2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป
4) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ

5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)
4) จัดทํามาตรฐานการะงานครู ม.27(4)
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5)
6) ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กรรมการ.รร.มอบหมาย ม.27(6)
7) สั่งให้ครูฯ ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49
8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4)
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง
10) สั่งให้ครูพันทดลองทํางานต่อไป ม.56 วรรคสอง
11) สั่งครูที่แกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ. ม.64
12) สั่งให้ครูรักษาการในตําแหน่ง (ตําแหน่งว่าง) ม.68
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.73
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75
15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.8
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.79
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้โปศึกษาดูงาน ม.81
18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82
19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 , 98
20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108
21) สั่งแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)
22) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จำคุก

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด