บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกฤตภาส      หลีสันติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นายปิยะวัฒน์      รองเดช
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางไพรัตน์     เพ็ชรคล้าย
ครู คศ.3
นางณัฐกฤตา     หลีสันติ
ครู คศ.3
นางสาวระพีพร     สุนทรกุล
ครู คศ.3
นายตะวัน     เตาะ
ครู คศ.3
นางสาวปรีดา     พลแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวณัฐฐาพร     เพ็ชรอาวุธ
ครู คศ.1
นางสาวนันทนัช     หิรัญญสมบัติ
ครู คศ.1
นายสุรศักดิ์     เกิดความสุข
ครู คศ.1
นายธนทัต     จิตดี
ครู คศ.1
นางสาวอติพร     ชาวเชียงยืน
ครูผู้ช่วย
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา