บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิรินาถ     เจ้าฉัตรฤดี
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นายณัฐวัฒน์     เกลี้ยงบุตร
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นายนพพร     กาญจนะประยูร
ครู คศ.3
นางเมตตาวดี     วิเชียร
ครู คศ.3
นางอรอุมา     เขียวสวัสดิ์
ครู คศ.3
นางสาวกัลยา     แซ่จุ่ง
ครู คศ.3
นายอนาวิล     มากหนู
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา     ศิริอนันต์
ครูผู้ช่วย
นายภูริณัฎฐ์     ก่อแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑารัตน์     ไหมจันทร์
พนักงานราชการ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา