บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์     ทองทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางศิรินาถ     เจ้าฉัตรฤดี
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางเมตตาวดี     วิเชียร
ครู คศ.3
นายนพพร     กาญจนะประยูร
ครู คศ.3
นางสาวปุณญาภักดิ์     เพชรชนะ
ครู คศ.3
นางสาวกัลยา     แซ่จุ่ง
ครู คศ.2
นางอรอุมา     เขียวสวัสดิ์
ครู คศ.2
นางสาวศศิภา     ทองชัย
ครู คศ.1
นางสาวสาฟีย๊ะ     บินอาสัน
ครู คศ.1
ว่าที่ร.ต.หญิงสุภิญญา     ยี่สุ่นแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวณัฏฐภัทร     เตี้ยซี้
ครูผู้ช่วย
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา