บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพวงรัตน์     เกกินะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
นางสาวธิติรส     บำรุงศิลป์
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
นางปาลิกา     วุฒิศักดิ์
ครู คศ.2
นายธวัฒน์ธิเดช     เดชอรัญ
ครู คศ.2
ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจวรรณ     ทวดทอง
ครู คศ.1
นายวุฒิศักดิ์     บนขุนทด
ครู คศ.1
นางบุญญา     รักดี
ครู คศ.1
ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
– โรงเรียนพนมเบญจา Official – งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา – งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา – งานแนะแนว รร.พนมเบญจา