Category: ผลงานวิชาการ

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน : การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ด้วยนวัตกรรม CARE MODEL โดย นาย วิทวัช จันสุรีวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รายละเอียด »

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ BENJA M ODEL โดยนายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทผลงาน ด้านบริหารจัดการ

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รายละเอียด »

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาแบบคุณธรรมนำความรู้สู่ความสำเร็จของผู้เรียนและสถานศึกษา โดยใช้ 5E5C4S Model โดยนางสาวสุกัลยา พรมทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รายละเอียด »

นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) บทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Base Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รายละเอียด »