ข้อมูลผู้บริหาร

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ      ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
02รองบงกศ
นางบงกศ     อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
03รองวิทวัช
นายวิทวัช     จันสุรีวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04รองอนัญญา
นางสาวอนัญญา     แก้วเกตุ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
05รองสุกัลยา
นางสาวสุกัลยา     พรมทิพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
– โรงเรียนพนมเบญจา Official – งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา – งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา – งานแนะแนว รร.พนมเบญจา