ข้อมูลผู้บริหาร

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ     ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
โทรศัพท์ : 081-676-5778
E-mail : wissanu@pbj.ac.th
02รองบงกศ
นางบงกศ     อาษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ : 086-277-3573
E-mail : bongkot2510@gmail.com
03รองวิทวัช
นายวิทวัช     จันสุรีวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 085-471-3456
E-mail : wittawat.n3456@gmail.com
04รองอนัญญา
นางสาวอนัญญา     แก้วเกตุ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ : 096-239-6624
E-mail : ananya.kaewkat@gmail.com
รองกระปุก
นางสาวหัทยา   จันทรมุณี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ :
E-mail :
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา