ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งจำนวน(คน)วุฒิ (ป.เอก)วุฒิ (ป.โท)วุฒิ (ป.ตรี)วิทยฐานะ (คศ.3)วิทยฐานะ (คศ.2)คศ.1ครูผู้ช่วย
ผู้บริหาร4-4-31--
ข้าราชการครู81-16651521378
พนักงานราชการ6--6----
ครูอัตราจ้าง6--6----
ลูกจ้างประจำ1-------
เจ้าหน้าที่อื่นๆ16--6----
รวมบุคลากรทั้งสิ้น114-20831822378

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผนภูมิแสดงร้อยละของข้าราชการครูแบ่งตามวิทยฐานะ

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด