คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพนมเบญจา

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด