กิจกรรมปลุกจิตสำนักสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา