รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

รายงานการใช้เงินงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด