วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ BENJA M ODEL โดยนายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทผลงาน ด้านบริหารจัดการ

ดาวน์โหลดไฟล์

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา