ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่อง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการ (TOR) สำหรับงานซื้อสมุดนักเรียน ปีการศึกษา 2567

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา