ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนมเบญจา กำจัดจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรมีความเชี่ยวขาญทางวิชาชีพ เรื่อง วินัยจริยธรรม คุณธรรมและเสริมสร้างหลักสุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพนมเบญจา 
โรงเรียนแจ้งปิดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา