ให้นักเรียนทุกคนเข้าทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ให้นักเรียนทุกคนเข้าทำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้คัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล แบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.65

สำหรับนักเรียน
การเข้าระบบสำหรับนักเรียนได้ที่ https://mi-test.obec.go.th/student/login.php
———————————————————————————————-
ชื่อผู้ใช้ระบบ : หมายเลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน : 1234
———————————————————————————————-
นักเรียนต้องทำแบบสำรวจ 2 ส่วน คือ
1.แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้น
2.แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
https://drive.google.com/file/d/1xL4NOLFOD-LfkS_8ybip0ymVM1ogPrhB/view?usp=sharing

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา