รับสมัครนักเรียนใหม่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวนที่รับสมัคร
– ม.1 รับจำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน
– ม.4 รับจำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน

คุณสมบัตินักเรียน
– ต้องมีเกรดเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
– ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครของโรงเรียนพนมเบญจา
– รูปถ่ายชุดนักเรียน 3 รูป
– วุฒิการศึกษา (ปพ.1) เอกสารรับรองผลการเรียน
– สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา
– สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566

สอบคัดเลือก
– ม. 1 สอบ วันที่ 4 มีนาคม 2566
– ม. 4 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบ
– วันที่ 8 มีนาคม 2566

รายงานตัว/มอบตัว
– วันที่ 9 มีนาคม 2566

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา