ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าน้ำดื่ม โรงเรียนพนมเบญจา

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา