ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา